Current Postdoctoral

Chang Liu (PhD, HKUST)

Current PhD students

Xing Ji (2015 - ...)

Guiyu Cao (2016 - ...)

Former PhD students and their thesis

Former Postdoctoral OR Visiting Scholars ( more than 6 months)

Mingde Su (1998)

Huazhong Tang (1999)

Zuowu Li (2000)

Zhihui Li (2003)

Meiliang Mao (2004)

Manuel Torrilhon (2005)

Guoxi Ni (2007)

Xin He (2007)

M. Fossati (2008)

Qibing Li (2006,2009)

Kun Liu (2011)

Lijun Xuan (2011-2013)

Jun Luo (2012-2013)

Sha Liu (2013)

Guangzhao Zhou (2015)

Yajun Zhu (2015,2017)

Songze Chen (2013-2015)

Chao Wang (2016)

Tianbai Xiao (2016,2017)

Hualin Liu (2016)

Xiaodong Ren (2013-2016)

Ruifeng Yuan (2017)